سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۴٨

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت: آن که را سخاوتست به شجاعت حاجت نیست.
نماند حاتم طائی و لیک تا بابد
بماند نان بلندش به نیکوی مشهور
 زکات مال بدر کن که فضله رز را 
چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور
***
نبشته است بر گور بهرام گور
که دست کرم به ز بازوی زور
سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۴٨
/ 0 نظر / 48 بازدید