سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی/بخش ۷۶

سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی
و یکی از آن سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکه شده است و شهر مکه ستده و خلقی مردم (=مردم بسیاری را ) را در طواف در گرد خانه کعبه بگشته و حجرالاسود از رکن بیرون کرده به لحسا ( = قسمتی در مغرب خلیج فارس - بحرین ) بردند و گفته بودند که این سنگ مقناطیس(مغناطیس- جذب کننده )  مردم است! که مردم را از اطراف جهان به خویشتن می کشد!
 و ندانسته اند که شرف و جلالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بدان جا می کشد.
 که(=از قضا) حجر از بسیار سال ها (=سالهای زیادی ) باز آن جا بود و هیچ کس به آن جا نمی شد( =نمیرفت ) ، و آخر حجرالاسود از ایشان باز خریدند و به جای خود بردند !!!! ناصرخسرو 
سفرنامه 
بخش ۷۶
/ 0 نظر / 5 بازدید