کتاب:نان و شراب نویسنده :اینیاتسیو سیلونه

کتاب:نان و شراب
نویسنده :اینیاتسیو سیلونه 
ترجمه : محمد قاضی
قسمتی از کتاب:
ما در اجتماعی زندگی می‌کنیم که در آن جایی برای آزادمردان نیست. تنها کشیشانی در امانند که مذهب را به خدمت حکومت و بانک بگمارند و هنرمندانی که هنر خود را بفروشند و حکیمانی که با دانش خود سوداگری کنند. بقیه هم هر قدر که معدود باشند به زندان می‌افتند، تبعید می‌شوند و تحت نظر قرار می‌گیرند، مشروط بر اینکه مامور حاکم بنا به مقتضیات سرشان را بی‌صدا زیر آب نکنند.
/ 0 نظر / 10 بازدید