انسان جنایت و احتمال

انسان جنایت و احتمال

نادر ابراهیمی

نشر روزبهان

 

چرا جرات می کنی بگویی: از چشمانش معلوم است که آدم خوبی نیست؛ از حرف زدنش پیداست که آدم بی پدر و مادری ست؛ از راه رفتنش پیداست که لات بی سروپایی ست؟
.
چرا کالبد انسانی، جسم، می تواند دستاویزی برای قضاوت باشد؟
.
و چرا، حتی نام می تواند در تو آن حسی را ایجاد کند که احتمال نادرست بودنش وجود دارد؟
.
از چه می ترسی؟
.
از این که مردی به دلیل چشمانی با رگ های سرخ، دست های آلوده ای داشته باشد؟
.
آیا تو باور گذشته ها نیستی؟
"به کوتاه قدان اعتماد مکن که رذالتی پنهان دارند، و به بلند قدان؛ چرا که احمقند، و به زنانی با چشمان روشن؛ زیرا که بیم منحرف شدنشان وجود دارد، و به آنها که کم حرف می زنند؛ زیرا موذی و آب زیرکاهند، و به آنها که پر می گویند؛ چرا که رازداری نمی دانند..."
.
ویران باید کرد.
چه بسا معیارها را، که فرو باید ریخت.
چه بسا مثل ها را، که فراموش باید کرد.
چه بسا سخنان بزرگان را، که دور باید ریخت.
چه بسا منطق ها را، که جواب باید گفت.
.
و چه بسیار بهانه ها و قوانین را، که دگرگون باید کرد.

/ 0 نظر / 41 بازدید