سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۵

تنی چند از روندگان(=صوفیان) متفقِ سیاحت بودند و شریک رنج و راحت.
 خواستم تا مرافقت(=همراهی) کنم، موافقت نکردند. گفتم: این از کرم اخلاق بزرگان بدیع(=کم یاب)  است روی از مصاحبت مسکینان(=هم نشینی ضعیفان) تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن، که من در نفسِ خویش این قدرت و سرعت می شناسم که در خدمت مردان ، یارِ شاطر(=رفیق چالاک ) باشم نه بار خاطر(=غم خاطر) .
ان لَم اَکُن راکِبَ المَواشی 
اسعی لکم حامِلَ الغَواشی
(=اگر من نتوانم سواری از همراهان تو باشم، به غاشیه کشی (مردی که زین می کند) تو پیش میتوانم دوید )
یکی زان میان گفت: ازین سخن که شنیدی دل تنگ مدار که درین روزها دزدی به صورت درویشان بر آمده، خود را در سلکِ(=رشته) صحبتِ ما منتظم کرد.
چه دانند مردم که در خانه کیست؟
 نویسنده داند که در نامه چیست
و از آنجا که سلامتِ حال درویشان است، گمان فضولش(=جمع فضل به معنای فزونی) نبردند و به یاری قبولش کردند.
صورت حال عارفان دلق است
 این قدر بس، چو روی در خلق است
در عمل کوش و هر چه خواهی پوش
تاج بر سر نه و علم بر دوش
در قژا کند(=نوعی لباس) مرد باید بود
بر مخنّث(=نامرد!) سلاح جنگ چه سود؟
روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پایِ حصار (=دژ) خفته که دزدِ بی توفیق ابریقِ(=آفتابه)  رفیق برداشت که به طهارت می رود و به غارت میرفت.
پارسا بین که خرقه در بر کرد
جامه کعبه را جُل(=پوشش) خر کرد
چندانکه از نظر درویشان غایب شد به برجی برفت و دُرجی(=صندوقچه جواهر) بدزدید. تا روز روشن شد، آن تاریک(=دزد) مبلغی راه رفته بود و رفیقان بی گناه خفته. بامدادان همه را به قلعه در آوردند و بزدند و به زندان کردند از آن تاریخ، ترک صحبت گفتیم و طریق عُزلت (=گوشه نشینی) گرفتیم والسلامه فی الوحده(=تندرستی در تنهایی است) 
چو از قومی یکی، بی دانشی کرد
نه که (=کوچک) را منزلت ماند نه مه (=بزرگ) را
شنیدستی که گاوی در علف خوار
 بیالاید همه گاوان ده را
گفتم : سپاس و منت خدای را ، عزوجل ، که از برکتِ درویشان محروم نماندم، گر چه به صورت(=به ظاهر) از صحبت وحید(=تنها) افتادم. بدین حکایت که گفتی مستفید(=بهره مند) گشتم و امثال مرا همه عمر این نصیحت به کار آید.
 به یک ناتراشیده در مجلسی
 برنجد دل هوشمندان بسی
اگر برکه ای پر کنند از گلاب
سگی در وی افتد کند منجلاب
سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۵
/ 0 نظر / 7 بازدید